Trang chủ

Điều lệ Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

9/16/2016 6:20:25 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC

KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (ITEDIC)

 ------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

ĐIỀU LỆ

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/ QĐ-LHKH/ HĐLH

 ngày 26/07/2016 của hội đồng Liên Hiệp)

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Điều lệ này là quy định về tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế ( gọi tắt là Viện), Tổ chức sự nghiệp Khoa học trực thuộc Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ:

1.1 Viện là tổ chức Nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn về ngôn ngữ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực kinh tế - Đô thị Nam bộ;

1.2 Hoạt động của Viện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hoạch toán kinh tế độc lập.

Điều 2. Tên gọi, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt:
2.1. Tên gọi tiếng Việt:           VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ.
2.2. Tên giao dịch quốc tế:      INSTITUTE OF TRAINING - EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND  INTERNATIONAL CO-OPERATION

2.3. Tên viết tắt Tiếng Anh:    ITEDIC

Điều 3. Trụ sở chính:

Địa chỉ : A32, Đường A, Khu phố Hà Đô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh .

Khi có nhu cầu, Viện đề xuất lên Hội đồng Liên hiệp quyết định thành lập Phân viện và Cơ quan Đại diện phải phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 4. Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu, tài sản và tài chính. Viện được đăng ký giao dịch tại ngân hàng bằng tài khoản tiền Đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ.

Điều 5. Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế có Tạp chí khoa học và Website. Việc thành lập Tạp chí khoa học và Website thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phạm vi hoạt động:
Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế hoạt động trên phạm vi cả nước.

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

Điều 7. Chức năng Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế:
7.1. Nghiên cứu khoa học và cơ sở phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng đổi mới và phát triển bền vững.

7.2. Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp khoa học Kinh tế – Đô thị Nam Bộ và các viện khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

7.3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và nghiên cứu thuộc  Viện.

Điều 8. Nhiệm vụ Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế:

8.1. Phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo của các nghiên cứu viên;

8.2.Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động trong khoa học giáo dục và đào tạo;

8.3. Tổ chức/hợp tác giáo dục và đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, marketing và công nghệ sinh học. Việc tổ chức/hợp tác giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật;

8.4. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, tư vấn các vấn đề giáo dục, đào tạo, văn hóa – xã hội, giám sát độc lập các dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

8.5. Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;

Điều 9: Quyền hạn Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế:
9.1. Viện có quyền chủ động cao trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ quốc tế;

9.2. Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

9.3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên khác trong Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ triển khai các hoạt động chung, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng;

9.4. Tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ tại khu vực và quốc tế trong phạm vi pháp luật quy định.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 10. Tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế theo mô hình nghiên cứu ứng dụng. Viện thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế bảo toàn vốn.

Điều 11. Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế chịu sự quản lý của Liên hiệp Khoa học Kinh tế Đô thị – Nam bộ và Uỷ ban nhân dân địa phương nơi Viện đặt trụ sở, trong phạm vi chức năng và phù hợp với pháp luật.

Điều 12. Hội đồng khoa học:

12.1. Hội đồng khoa học là Tổ chức tư vấn cho Viện trưởng trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo;

12.2. Tổ chức thẩm định, xây dựng các đề tài, dự án quy mô lớn, đa ngành và mức độ phức tạp cao;

12.3. Thành viên Hội đồng khoa học gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm khoa học trực thuộc Viện, một số nghiên cứu viên, nhà khoa học ở trong và ngoài Viện;

12.4. Viện trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng khoa học.

Điều 13. Viện trưởng Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế:

13.1. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các hoạt động của Viện. Viện trưởng do Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam Bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm;

13.2. Viện trưởng đề xuất lên Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các bộ phận chức năng và đơn vị trực thuộc Viện;

13.3. Viện trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Giám đốc trung tâm, trưởng, phó phòng/ban và bộ môn khoa học  trực thuộc Viện;

13.4. Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo nhân danh Viện;
13.5. Ban hành quy định quản lý và kiến nghị cơ cấu tổ chức Viện.

13.6. Viện trưởng có trách nhiệm báo cáo các hoạt động hàng năm của Viện đến Hội Đồng Liên Hiệp và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu và thực hiện nghĩa vụ về phí quản lý theo quy định.

Điều 14. Giúp việc cho Viện trưởng, có một hoặc nhiều phó Viện trưởng. Viện trưởng đề xuất lên Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Viện trưởng.

Điều 15. Cơ cấu tổ chức Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế:

15.1. Lãnh đạo Viện:

15.1.1. Viện trưởng

15.1.2. Phó Viện trưởng

15.2. Bộ phận chức năng:

15.2.1. Văn phòng

15.2.2. Phòng Tổ chức – Cán bộ

15.2.3. Phòng Đào tạo

15.2.4. Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế

15.2.5. Phòng Kinh tế – Tài chính

15.3. Đơn vị trực thuộc:

15.3.1. Tạp chí khoa học

15.3.2. Website

15.3.3. Trung tâm Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục

15.3.4. Trung tâm Thông tin – Tư liệu

Điều 16. Khen thưởng và kỷ luật:

16.1. Các đơn vị thành viên, các tổ chức trực thuộc, viên chức và các nghiên cứu viên có thành tích trong công tác của Viện, được Viện trưởng khen thưởng hoặc đề nghị Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ và Nhà nước khen thưởng.

16.2. Các đơn vị thành viên, các tổ chức trực thuộc, viên chức và các nghiên cứu viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Viện sẽ bị thi hành kỷ luật.

CHƯƠNG IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT- KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

Điều 17. Năm tài chính:

17.1. Năm tài chính của Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế, bắt đầu từ ngày 01/01 và chấm dứt vào ngày 31/12 Dương lịch hàng năm;

17.2. Năm tài chính đầu tiên được tính từ ngày cơ quan thuế Nhà nước có thẩm quyền cấp mã số đến ngày 31/12 cùng năm đó.

17.3. Viện có trách nhiệm báocáo tài chính và báo cáo thuế theo quy định của Pháp luật.

Điều 18. Nguồn tài chính:

18.1. Nguồn vốn từ Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ giao khi thực hiện các nhiệm vụ Đào tạo, nghiên cứu khoa học do Liên hiệp chủ trì;

18.2. Nguồn vốn do các thành viên sáng lập đóng góp;

18.3. Vốn từ các hợp đồng nghên cứu khoa học và đào tạo và chuyển giao công nghệ;

18.4. Vốn từ các hợp đồng dịch vụ;

18.5. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

18.6. Các nguồn tài chính hợp pháp khác, theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Viện Đào tạo Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế có nguồn vốn ban đầu (vốn Điều lệ) 500,000,000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn), để trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật và chi tác nghiệp thể hiện:

 –  Vốn lưu động:           300,000,000 VNĐ

  – Vốn cố định:             200,000,000 VNĐ

Viện được thành lập các quỹ. Việc thành lập và hoạt động của các quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Nguyên tắc xác định tiền lương, thù lao và tiền thưởng:
20.1 Trên cơ sở hệ thống chính sách về ngạch, bậc lương, Viện trưởng đề xuất lên Hội đồng Liên hiệp ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bậc lương cho cán bộ, viên chức và nghiên cứu viên của Viện;

20.2. Cán bộ, viên chức và nghiên cứu viên được hưởng lương, thù lao và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả hoạt động của Viện;

20.3. Viện trưởng quyết định mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác cho cán bộ, viên chức và nghiên cứu viên.

CHƯƠNG V
GIẢI THỂ

Điều 21. Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế sẽ bị giải thể khi hoạt động không có hiệu quả, hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước. Viện trưởng đề nghị lên Chủ tịch  Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ bằng Văn bản để quyết định giải thể .

Điều 22. Việc giải thể được tiến hành theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Hội đồng Liên hiệp Khoa học kinh tế – Đô thị Nam bộ.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Viện trưởng Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm tổ  chức thực hiện Quy định tổ chức và hoạt động này. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi, Viện trưởng phối hợp với Trưởng ban tổ chức – Cán bộ, Liên hiệp khoa học đề nghị Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ xem xét, quyết định.  .

Điều 24. Giấy phép đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ, do cơ quan quản lý Nhà nước về Khoa học và công nghệ có thẩm quyền cấp cho Liên hiệp Khoa học Kinh tế – Đô thị Nam bộ và hoạt động của Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế là cơ sở pháp lý hoạt động của Viện.

Quy định tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế gồm 6 Chương và 24 Điều, đã được Hội đồng Liên hiệp phê duyệt. Hiệu lực của Quy định theo Quyết định số 85/ QĐ- LHKH/ HĐLH ngày 26/07/2016 của Hội đồng Liên hiệp.

 

Viện Đào tạo - Phát triển Giáo dục và Hợp tác Quốc tế

VIỆN TRƯỞNG

TS. CAO XUÂN KHÁNH.