Trang chủ

Hội đồng Khoa học Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

6/28/2016 10:01:38 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

Hội Đồng Khoa Học Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

1. GS. TS. Nguyễn Văn Lợi Cố vấn
2. GS. TS. Nguyễn Nhã Bản Cố vấn
3. PGS. TS. Dư Ngọc Ngân Cố vấn
4. TS. Mai Thị Kiều Phượng Cố vấn
5. TS. Cao Xuân Khánh Chủ tịch
6. TS. Hồ Văn Thời P. Chủ tịch
7. TS. Trần Mai Ước Thư ký
8. TS. Nguyễn Thị Hoa Phương Uỷ viên
9. TS. Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên
10. TS. Nguyễn Thanh Long Uỷ viên
11. TS. Nguyễn Ngọc Vũ Uỷ viên
12. TS. Phú Văn Hẳn Uỷ viên
13. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Uỷ viên
14. ThS. Đặng Quang Hoàng Uỷ viên
15. ThS. Nguyễn Thị Bích Hiệp Uỷ viên
16. ThS. Nguyễn Hoài Nam Uỷ viên
17. Ths. Kim Hee Jong Uỷ viên
18. ThS. Nguyễn Huy Dũng Uỷ viên
19. CN . Nguyễn Văn Thoại Uỷ viên
20. ThS. Nguyễn Văn Hoài Uỷ viên
21. ThS. Đinh Thị Thu Hà Uỷ viên
22. Ths. Huỳnh Lâm Anh Chương Uỷ viên
23. TS. Hà Thanh Vân Uỷ viên
24. Phan Trần Hoài Ngọc Uỷ viên
25. TS. Nguyễn Văn Lộc Uỷ Viên
26. ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn Uỷ Viên
27 TS. Huỳnh Kim Hoàn Uỷ Viên