Các khóa học

Nghiên cứu khoa học và cơ sở phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển ngôn ngữ, văn hoá, xã hội; Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học ngôn ngữ và khoa học xã hội – nhân văn với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, nghiên cứu viên.