Trang chủ

Quyết định ban hành Quy định tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế

9/16/2016 6:31:06 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC

KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

 ------------

Số: 85/ QĐ/ LHKH/HĐLH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Hậu Giang, Ngày 26 tháng 07  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động

Viện Đào tạo Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế)

 

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

  • Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ - Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam Bộ số 01/ĐK-KHCN ngày 04/06/2008( Đăng ký lần thứ 2 ngày 17/08/2011, số đăng ký 15/ĐK-KHCN) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ - Văn phòng đại diện Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ tại Hồ Chí Minh, số 14/ĐK-KHCN ngày 08/06/2009;
  • Căn cứ công văn số 193/SKHCN – QLKHCN ngày 24/09/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang về việc thành lập tổ chức nghiên cứu phát  triển trực thuộc Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ;
  • Căn cứ Quyết định số 84/ QĐ – LHKH/ HĐLH ngày 26/07/2016 của Hội đồng Liên hiêp về việc tổ chức lại Viện Đào tạo-  Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế;
  • Theo đề nghị của Tổng Thư ký.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo – Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,  kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 073/ QĐ- LHKH/HĐLH ngày 20/09/2011 của Hội đồng Liên hiệp về việc Ban hành quy định tổ chức và hoạt động Viện Đào tạo – Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế

Điều 3: Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ, Kinh tế - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Máy tính, Nghiên cứu Khoa học và Dự án, Thủ trưởng các bộ phận liên quan và Viện trưởng Viện Đào tạo- Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VP TC- CB LHKH

TM/ HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

CHỦ TỊCH

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thảo