Trang chủ

Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng

9/16/2016 6:38:28 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC

KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

 ------------

Số: 112/ QĐ-TCCB/LHKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Hậu Giang, ngày 27/07/2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Đào tạo – Phát  triển giáo dục và Hợp tác quốc tế )

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ - Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam Bộ số 01/ĐK-KHCN ngày 04/06/2008( Đăng ký lần thứ 2 ngày 17/08/2011, số đăng ký 15/ĐK-KHCN) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ - Văn phòng đại diện Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ tại Hồ Chí Minh, số 14/ĐK-KHCN ngày 08/06/2009;
  • Căn cứ Quy định tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo – Phát  triển giáo dục và Hợp tác quốc tế do Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Bộ ban hành kèm theo QĐ/ 85 – LHKH/ HĐLH ngày 26/07/2016;
  • Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ.
  •  

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông CAO XUÂN KHÁNH, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ quốc tế, giữ chức vụ Viện trưởng Viện đào tạo – Phát triển giáo dục và hợp tác Quốc tế, nhiệm kỳ 2016 -2021..

Điều 2: Ông Cao Xuân Khánh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định tổ chức và hoạt động của Viện và được hưởng phụ cấp Chức vụ theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày ký.

Điều 4: Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ, Kinh tế - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Máy tính, Nghiên cứu Khoa học và Dự án, Thủ trưởng các bộ phận liên quan và Viện trưởng Viện Đào tạo- Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 4
  • Lưu VP, TC-CB LHKH

TM/ HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

CHỦ TỊCH

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thảo