Trang chủ

Quyết định Cố vấn giáo dục

9/16/2016 6:45:31 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC

KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 ------------

Số: 02/092016/QĐ-ITEDIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/09/2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Cố Vấn Giáo Dục Viện Đào Tạo Phát Triển Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế )

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ - Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam Bộ số 01/ĐK-KHCN ngày 04/06/2008( Đăng ký lần thứ 2 ngày 17/08/2011, số đăng ký 15/ĐK-KHCN) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ - Văn phòng đại diện Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ tại Hồ Chí Minh, số 14/ĐK-KHCN ngày 08/06/2009;
  • Căn cứ Quy định tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo – Phát  triển giáo dục và Hợp tác quốc tế do Hội đồng Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Bộ ban hành kèm theo QĐ/ 85 – LHKH/ HĐLH ngày 26/07/2016;
  • Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông NGUYỄN MINH NHỰT giữ chức vụ Cố Vấn Giáo Dục của Viện Đào Tạo Phát triển Giáo Dục và Hợp Tác Quốc tế.

Điều 2: Ông NGUYỄN MINH NHỰT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định tổ chức và hoạt động của Viện theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ, Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và Dự án, Thủ trưởng các bộ phận liên quan và Viện trưởng Viện Đào tạo Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế và Ông NGUYỄN MINH NHỰT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

  • Như điều 4
  • Lưu VP- Itedic
  • Các phòng ban liên quan

VIỆN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

VIỆN TRƯỞNG

 

TS. CAO XUÂN KHÁNH