Trang chủ

Quyết định tổ chức lại Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

6/28/2016 10:05:48 AM - Viện đào tạo phát triển giáo dục và hợp tác quốc tế - ITEDIC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC

KINH TẾ - ĐÔ THỊ NAM BỘ

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

 ------------

Số: 84/ QĐ/ LHKH/HĐLH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

Hậu Giang, Ngày 26 tháng 07  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tổ chức lại Viện Đào tạo- Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế)

HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

  • Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ - Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam Bộ số 01/ĐK-KHCN ngày 04/06/2008( Đăng ký lần thứ 2 ngày 17/08/2011, số đăng ký 15/ĐK-KHCN) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ - Văn phòng đại diện Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ tại Hồ Chí Minh, số 14/ĐK-KHCN ngày 08/06/2009;
  • Căn cứ công văn số 193/SKHCN – QLKHCN ngày 24/09/2013 của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hậu Giang về việc thành lập tổ chức nghiên cứu phát  triển trực thuộc Liên hiệp Khoa học kinh tế - Đô thị Nam bộ;
  • Theo đề nghị của Tổng Thư ký.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức lại Viện Đào tạo – Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế ( gọi tắt là Viện) trên cơ sở các phòng, ban chức năng và tổ chức trực thuộc Viện hiện tại.

Điều 2: Viện là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Liên hiệp; Viện có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu và được đăng ký tài khoản tiền đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng; Hoạt động của Viện theo quy định tổ chức và hoạt động do Hội đồng Liên hiệp ban hành; Trụ sở Viện đặt tại Hồ Chí Minh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 072/ QĐ- LHKH/HĐLH ngày 20/09/2011 của Hội đồng Liên hiệp về việc thành lập Viện.

Điều 4: Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức - Cán bộ, Kinh tế - Tài chính, Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Máy tính, Nghiên cứu Khoa học và Dự án, Thủ trưởng các bộ phận liên quan và Viện trưởng Viện Đào tạo- Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

Nơi nhận:

  • Như điều 4;
  • Lưu VP TC- CB LHKH

TM/ HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP

CHỦ TỊCH

 

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thảo